Insektsresistenta Bt-grödor och icke-målorganismer

Bild på majsfält
Majs, Zea mays

En av de frågor som diskuteras när det gäller potentiellt negativa effekter på miljön i samband med odling av genmodifierade, insektsresistenta grödor är deras påverkan på icke-målorganismer (andra organismer än dem man vill bekämpa). Det har under åren publicerats hundratals artiklar på området och i väldigt få fall har man identifierat några negativa effekter. Nedan följer några exempel.

Forskare från Sydafrika har studerat hur den genmodifierade, insektsresistenta majsen som odlas där påverkar den biologiska mångfalden av leddjur. Till leddjur räknas insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Forskarna jämförde hur många olika arter det fanns och hur rikligt de förekom i olika fält. Under de två odlingssäsonger som studien pågick kunde forskarna inte identifiera några skillnader i artrikedom mellan fält med genmodifierad respektive omodifierad majs.

Skinnbaggarna Geocoris punctipes och Orius insisiosus är båda viktiga rovinsekter som fungerar som biologisk kontroll av skadegörare i många odlingssystem. I en studie publicerad under året utfodrades växtskadegörarna nifly (Trichoplusia ni) och nattflyet Spodoptera frugiperda med material från Bt-växter som tillsammans producerade tre olika cry-proteiner. Därefter utfodrades skinnbaggarna med dessa niflyn och nattflyn. Under två generationer studerades bland annat överlevnad och fortplantningsförmåga hos skinnbaggarna. Resultaten visade inte på några skillnader mellan de skinnbaggar som utfodrats med insekter som ätit material från Bt-växter och de som utfodrats med insekter som fått icke-modifierat växtmaterial.

I en liknande studie utfodrades kålmalslarver (Plutella xylostella) med material från Bt-växter. Därefter utfodrades rundmasken Heterorhabitis bacteriophora med kålmalslarver. Liksom de skinnbaggar som nämns ovan är rundmasken ett viktigt rovdjur. Resultaten visade inte på några skillnader mellan de rund­maskar som utfodrats med larver som ätit material från Bt-växter och de som utfodrats med larver som fått icke-modifierat växtmaterial. I en tredje studie utfodrades skinnbaggen Orius insisiosus med en art av trips (Thrips tabaci) som ätit material från Bt-växter. Inte heller i detta fall fann forskarna några negativa effekter.

 Marie Nyman

Källor: Truter et al, Environmental Entomology, 43:197 (2014); Tian et al, Environmental Entomology, 43:242 (2014); Gautam et al, Journal of Economic Entomology, 107:115 (2014); Kumar et al, Journal of Economic Entomology, 107:927 (2014)