Produktion av fotosyntesenzym i bakterier kan leda till bättre grödor

Närbild på blad
Fotosyntesen sker i växtens gröna delar

Tyska forskare har för första gången lyckats producera fungerande rubisco i bakterier. Enzymet rubisco är inte bara ett av jordens viktigaste proteiner, det är också ett av de mest ineffektiva. Det är ett nyckelenzym i fotosyntesen, den process som växter använder sig av för att med hjälp av solens energi omvandla koldioxid till växtbiomassa och syre. Rubisco är ineffektivt eftersom det inte bara reagerar med koldioxid utan också med syre, något som antas bero på att enzymet utvecklades under den period av livets historia då det var gott om koldioxid och lite syre i atmosfären.

Rubisco består av sexton proteindelar som sätts ihop och veckas och för att enzymet ska fungera korrekt krävs en rad hjälparproteiner. Det är med andra ord ett väldigt komplext enzym och forskare har fram till nu inte fått rubisco att fungera i bakterier.

De tyska forskarnas genombrott innebär att man kan modifiera och studera rubisco på ett helt annat sätt. Denna kunskap kan sedan användas för att förädla fram grödor som ger högre skörd, använder vatten effektivare och tål höga temperaturer bättre.

Källa: Aigner et al, Plant Rubisco assembly in E. coli with five chloroplast chaperones including BSD2. Science, 358, 1272-1278 (8 December 2017)