Behörig myndighet

En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift.