GMO90+: inga negativa hälsoeffekter vid utfodring med genetiskt modifierad majs

Bild på majsfält
Majs, Zea mays

GMO90+ är den tredje långtidsstudien som, i kölvattnet av en uppmärksammad råttstudie 2012, publicerar sina resultat. De franska forskarnas bakom den uppmärksammade studien drog slutsatsen att en typ av herbicidtolerant fodermajs (NK603) och den herbicid majsen är tolerant mot (glyfosat) leder till att råttor utvecklar tumörer och dör en för tidig död. Majsen NK603 godkändes i USA år 2000 och har ett marknadsgodkännande för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder inom EU sedan 2004.

Samma dag som huvudförfattaren till artikeln höll en presskonferens i London skickade den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) ut ett pressmeddelande om att myndigheten skulle granska artikeln. EU-kommissionen underrättades och vid EFSA bildades en så kallad Emergency Task Force.

Den 28 november samma år publicerade EFSA sitt yttrande om studien. Slutsatserna från EFSA och de sex medlemsstater som själva analyserat artikeln var att det fanns allvarliga brister i bland annat försöksdesign, presentation och tolkning av data. Försöksresultaten gav inte stöd för de slutsatser som författarna drog.

Även sex franska akademier yttrade sig kritiskt, liksom en europeisk djurrättsorganisation. EU:s vetenskapsjournalister (EUSJA) ansåg i ett yttrande att de manipulerats av de franska forskarna och utomeuropeiska länder som granskat artikeln som till exempel Kanada, Australien/Nya Zeeland och USA drog samma slutsatser som EFSA. Under 2013 drog den tidskrift som publicerat råttstudien tillbaka artikeln.

Den franska studien ledde till en genomförandeförordning som trädde i kraft 2013. I den finns bland annat krav på en 90-dagars utfodringsstudie i samband med riskbedömning av genmodifierade grödor. I förordningen står att kravet på en 90-dagars utfodringsstudie kommer att ses över mot bakgrund av resultaten från GRACE-projektet. GRACE-projektet finansierades av EU och inom projektet utfördes 90-dagars respektive ett års utfodringsstudier på råttor. Den gröda som användes var majsen MON810 som godkändes 1998 och är den enda genmodifierade gröda som odlas inom EU.

Slutsatserna från GRACE-projektet, som avslutades 2015, var att rutinmässiga utfodringsförsök på råttor inte tillför något av värde för riskbedömningen och att rutinmässiga försök inte kan motiveras med hänsyn till det europeiska målet att ersätta och minska djurförsöken. I april 2018 presenterade ett annat EU-finansierat projekt (GTwyst) sina resultat. Inom det projektet utfodrades råttor med majsen NK603 i upp till två år. Slutsatserna var desamma som från GRACE-projektet, inga potentiella risker identifierade.

I december presenterades så resultaten från GMO90+, en studie som finansierats av Frankrike. GMO90 + -projektet var utformat för att identifiera så kallade biomarkörer för hälsoeffekter efter utfodring med majsen MON810 respektive majsen NK603, med eller utan herbiciden glyfosat. Inte heller i denna studie kunde några negativa hälsoeffekter påvisas.

Den totala kostnaden för GRACE-projektet var drygt 7,7 miljoner euro, varav EU stod för närmare 6 miljoner. G-Twyst kostade 3,7 miljoner euro, varav EU finansierade projektet med cirka 3 miljoner euro. Kravet på en 90-dagars utfodringsstudie i samband med riskbedömning av genetiskt modifierade grödor finns fortfarande kvar.

Källor

  • Séralini et al, Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize, Food and Chemical Toxicology 50:4221 (2012)
  • Butler, D. Rat study sparks GM furore. Nature 489, 484 (27 September 2012
  • Séralini et al. study conclusions not supported by data, says EU risk assessment community, EFSA News 28 November 2012.
  • Engelsk översättning av de franska akademiernas yttrande: http://www.slideshare.net/Revkin/translation-of-french-science-academies-critique-of-controversial-gm-corn-study
  • Ethical committee fails to answer ECEAE questions about cruel GM maize research. The European Coalition to end Animal Experiments, 2013.
  • EUSJA Statement on embargoes and manipulation, 5 October 2012.
  • Final results and recommendations of the EU research project GRACE: http://www.grace-fp7.eu/en/content/final-results-and-recommendations-eu-research-project-grace
  • GTwyst: https://www.g-twyst.eu/reports
  • The GMO90+ project: absence of evidence for biologically meaningful effects of genetically modified maize based-diets on Wistar rats after 6-months feeding comparative trial, Coumou Toxicological Sciences, kfy298, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfy298, Published:10 December 2018